http://www.molifan.net/thread-648981-1-1.html

魔怀网

 找回密码
 会员注册
【清净专卖】收售魔力帐号/宠物/出售各种极品号/宠物/mb/QQ93233693【江南拍卖中介】玩大赛、畅游PK、回收出售各种不玩账号宠物 QQ1642276831 网站继续运营!新任版主陌上会帮奇酷分担部分工作,可加其QQ334543489沟通
查看: 1736865|回复: 12607

[收购] QQ93233693清净专卖专业为你收购各种王宠好宠满档宠大赛宠打包优先龙证奇酷证个认证

[复制链接]

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

发表于 2013-5-16 13:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 清净信誉商 于 2024-4-30 16:28 编辑 7 p/ z/ [2 `3 v

8 c5 p' g. N6 K" E5 H7 G2 Y  g3 WQQ:93233693(主Q93233693好友太多系统有时会忽略= =,加不上主Q可加唯一小Q:443397773)' ]  b3 E  d! s& |/ e+ {2 e
【收购】怀旧魔力牧羊:100-120各种账号、帮您快速打包解脱

& K# q+ J$ A0 u  i【收购怀旧魔力牧羊:极品宠、冠军宠、满档宠、高级宠、稀有珍品、急甩宠
- C- A1 M" B, A! x$ w, K  Q收购冠军宠:奇美拉、多拉姆糖、蛟龙、希特啦、火牛、白龙、冰龙、黑龙(便宜冠军宠、处理冠军宠)+ C! _: k+ A  ^( y5 ]7 V
收购稀有宠:黑蛇、三号机、冰牛、 风牛、鼠王、各种UD、奇美拉、原罪、黄金龙、超梦、四色ly、剑露比等各种好宠
5 \! ~6 s* C2 \! G收购满档宠:各种PK希有满档宠、满档改翠绿、改红鬼、改僵、改蜜蜂、超梦等满档好宠
9 z. y# X$ P) \7 X收购极品宠:各种稀有。100-120高级宠 便宜宠物(欢迎打包处理)
' j  c: d; C$ Z3 X5 ^4 O4 \! K
收购120极品宠:PK宠、改武装、改红鬼、章鱼魔导师、改黑鸟、南瓜魔、各种UD、各类极品魔宠、
5 r+ d( C+ C3 T4 h/ j% r6 Q  e收购120极品宠原罪(攻血) 改僵(攻敏)各类极品攻敏宠
# u, b1 B5 e2 m8 N

3 D( c: j5 A! X1 G) C收宠物可以一次打包解脱,交易方式可以中介淘宝先东西后打款,信誉放心。(黑货不收)
) ?) M, y! n( }4 x) ^本店接受换货,(差价多退少补)
# s& b( g- r9 L; W                  
  [2 Q8 y! Z" r& g* m9 @+ _' x5 M
【收购怀旧魔力牧羊:高级账号、中介证、玩家证、各种职业账号、连证
/ u( |% b# f$ I大量收购所有轻装账号:传教、法师、弓手、巫师、咒术、格斗(只收100-110满技能的)
* B- r% G$ W, B! C! F大量收购所有重装账号:剑士、骑士、斧头、(只收100-110满技能的)# j8 D2 N3 l1 `0 [9 G
收购:驯兽、饲养(未满级暂时不收)

: l5 j; W" a7 A2 d( C收账号可以一次打包解脱,交易方式可以中介淘宝先东西后打款,信誉放心。(黑号不能过户不收)
. f% p; J4 M4 f: p# i: `本店接受换货,(差价多退少补)
/ ~2 M- ]9 C, D. B- W本店接受代卖:冠军宠、稀有宠、满档宠、高级宠、极品宠、普通宠
) z0 h% _+ }2 s(市场差不多等级差不多的宠什么宠都可以接受,专业解决各种疑难杂症,不接受黑货!!!
; D1 d5 i- X7 o# T0 ]+ ^(量大优先,极品优先。流程为先给予我们物品正面图片,数据图片,技能图片,留下联系方式,即可进行代卖)5 K/ c6 J( j3 l$ R: J8 B( J
: s3 ]5 [: |9 y7 u8 X5 T
! N2 O* F& \% G5 E, R4 v
此贴是专门收购东西的帖子如果需要购买宠物或账号请点击:http://www.molifan.org/thread-818893-1-1.html  P1 K$ X1 O9 |  [' _
如需其他账号宠等,请看淘宝一元链接,只需点击,下滑看详情页https://item.taobao.com/item.htm?id=21722708894
+ _% b) G# j$ Y' L; W0 N
; w0 x* j. E2 P. i2 I( n% n(或进淘宝选店铺搜索:清净信誉商)就可以看到了
/ [3 ^6 z: b! @; w! T: U
2 j8 v/ q; C& A9 S# n  R% `
QQ:93233693(最近主QQ93233693人满了,添加的好友太多系统有时会忽略= =,主Q加不上可加唯一小Q443397773)     唯一微信:13413754322   维一阿里旺旺:mualinyi( C( M, ~+ T% i. c! Z+ a# `. q
   淘宝店铺地址:http://shop36052515.taobao.com/0 ~) F; x: {/ q4 A5 U' s; C4 U" j
   联系电话:13413754322
   ; ?, @& i% D. i( p. L) X9 N

8 S4 ~) \/ [% K8 D/ @' f: L0 a

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-16 15:15:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 清净信誉商 于 2024-5-28 00:42 编辑
, K, u, P! i7 O. M# D9 p  W5 O6 \4 L2 D+ m$ ?
出售账号:$ m8 v4 D/ Q" E* B$ y8 n
连证116级-109级骑士忍者传教格斗两个战斧  1600
$ }" _  _* f8 g. l# {120级法师12个10全技信仰法师    1600     
* c' M6 P$ a; b# Z4 D2 _" p8 @6 l; D110级法师10个10     8007 K" g) Z% t8 w8 M5 d/ L# G
五连证110级传教超强补血10连证4弓手 600. _- M7 j. Q5 `6 L& Q" F7 T4 g$ r
120级咒术7个10  500
. ]( V2 u0 K& d" Z! h4 |- f; U" w120级格斗7个10配绝版7必杀番茄鞋等 700
; x7 \. x, n: z: S. [2 r110级剑士3个10配9c装备 500
# R: h  r1 k% [* e- p$ L110级格斗3个10   400
6 l! b7 E$ w, e8 c  X4 X120级传教4个10  400
7 H& }" s. y3 |) p- h7 r: i116级战斧3个10   350
# ^$ M& ^8 _7 g7 @出售宠物:0 E7 Z" G) x; T, P1 G' k" z
120级鼠王01100        23005 H- M; U+ G0 u5 G! I& w' ~
115级阿努比斯改黑狗00000        2200+ W( I% p1 R- e' D: N3 D! c) s
1级白三头攻沙祖多玛10011        1800
/ z; g2 l# J" F3 x5 y' j120级天使之翼白ly00121        1300
, L5 H; m- i" L5 J4 A4 t120级满档改粉红混血        11009 s6 _. r  t  i& @4 U( t1 }; l
120级寒冰牛头怪冰牛31010        450
5 R6 ^; L; p9 ~" u1级白三头攻30140        400/ n+ x" Q6 t6 L& l& \% s" g: q
120级满档未改螳螂绿螳螂00000        350
: A9 y  |5 r/ c+ Z  f" e* _104级改白狗00202攻        350
8 x" x/ v( e. q+ ~- y4 H% ?1级白三头攻12401        350% i# E( g: o9 q8 T+ Z
31级火焰牛头怪火牛10122血        2908 s% M, n( }7 g6 H3 G/ m
43级钢铁低语者20010        280
7 S* s1 h4 N3 T+ ]31级火焰牛头怪火牛11112        280: L# d! i8 f) V9 v0 z3 B. ~& k; w
110级风牛12021        2603 U5 ~; r+ `3 a/ E
120级改翠绿11000血魔        260- _. B9 E$ ~/ F4 S4 S! h3 Q
112级艾克尼奇美拉黑奇美拉01341攻        2605 \: c" l# M' H3 x
110级地狱将军11002血        2609 K, Q7 J5 w! d7 r5 ?
120级冰原狼20012攻        230" j* N" v; r  |6 {. w
114级火牛21121血        230  D: G- X: W3 L- R7 j$ U9 J& U4 B
93级钢铁骑士03202血        230: k; C# g; Q: g  F7 `  F$ P- v
110级改木11001攻        230
! Y6 G9 n( r# e" l" y" n22级改白狗00411攻        230
& `) e! t2 A7 a104级地狱将军00314血        230
1 _. D- E) v# @% I* A* c110级钢铁骑士02021血        230
( y) G/ |1 |# v: @( {4 i115级冰牛30431攻        230
1 D' i" l4 B" w; v) g1 T: T52级风牛02001敏魔        230/ w* ]% l( K: M
99级钢铁骑士01340血        230" y8 w( O1 o. A" I/ ?* z
55级狂热宝石鼠01232攻        230/ O! i/ \, N. z: ?$ U4 M# Q
115级冰牛40242攻        220% p' }1 r# U  C) h* I
51级钢铁骑士10121攻        200
4 j, e; q; E. _% [: O: N78级冰牛寒冰牛头怪14101血        200
" s$ f# s1 H. _! G* I1 Z) c$ j2 k9 t110级改交叉10110(满级3600血)        200
# y0 E' }) ]7 d! e35级风牛20002        200/ {" R: z2 @6 y9 ?
51级改鄂牙00200攻        200
: g( P# _9 x4 E* b5 w111级改蓝狗00030攻        200& A5 ~9 ~; n' q( w
85级改地狱猎犬01110魔        200- X( }$ k2 Y5 i* B: x
88级黄金巨龙01413攻        200
, ~+ `6 `: s1 b81级钢铁骑士31002攻        2002 Z- U; ?- g  H; p
85级钢铁骑士21021攻        200
  ]  l( T3 N. z$ q6 A. b% x! \3 m111级钢铁骑士攻蓝ud千攻00132        200. i; g7 l" B, H2 H3 f( s- f
110级改僵02010血             2004 ~9 S  t6 l! s7 x
79级改造盾改造强盾02100魔            200) D% c( \$ B% f! e0 x! x4 D& m
110级改白鬼20110        200
" A' Z4 t% M& X0 k6 r: x  n( n/ \120级未改满档黄蜂00000敏        200
$ }1 B* w; B4 M1 h* C3 u; C120级金矿树精02320        200
$ ?8 Z3 ?4 q1 e+ P- R9 C113级天使之翼白ly23332血        200  v6 V; s, s/ U. Y+ ]" x
114级白ly天使之翼32320血        200
* N" @2 q" J" p* F6 U# ]1 r120级血猫熊01103        200& v0 ?- }5 s+ T' G3 J
102级改造血腥之刃00130        200
1 D4 a/ J6 ]  z3 X54级地狱将军00244血        200( d$ y+ b/ e/ m8 p6 V/ X7 ]
56级钢铁骑士00324血        200$ o; Y: Y. D% G
63级改恶梦鼠噩梦鼠31000魔        200
: z& O9 g7 C; s2 K7 Y( T  t78级原罪12304血        180+ b" s4 {. B/ u5 ^
112级改绿鬼10011        180  s# r5 d5 ~: Z  W" X! l: l8 |$ @
110级钢铁骑士攻30311        180
& d1 c8 K1 Q  Z5 M9 a8 }( b* D110级钢铁骑士攻30410        180
3 |6 M) T% J7 ]( _9 ^104级沙龙00400攻        180, o0 ~  @0 F( K! M- o" n
110级飞鹰32030血        180
& x: f! z& @4 ^9 {80级北极熊10000攻        180
1 q0 K9 u$ Z5 Y% T+ X% D2 z110级改造血腥之刃01300敏        180
" s1 o. i2 S/ C) x3 i. U101级改造血腥之刃00400        180
+ ~% x/ [7 C( E. E115级冰牛13430攻        180
0 G, U& _* C$ r) ?+ i114级改僵11001攻        180( z" C' J9 x) T( v- `# u" Z0 h
91级改僵01210攻        180
6 z! `, c2 z+ C, u120级血猫熊11002        1800 I( F3 a8 V, [! {
120级血猫熊10003        1805 J5 g# N1 R" _
1级改粉红03200        180
( }$ i  F3 b: g$ o; G0 R110级改火刀00302攻        180
6 J- O: Z: Q1 Z6 h  }* c1 K110级改镰刀血01214        180; n: f6 w2 |" `% D( r$ a
110级地狱将军10431攻        180
! C2 H) _2 U7 x110级地狱将军30320攻        180- a# M9 ?* P  k9 H
110级地狱将军30023攻        180
8 j6 q* D: ^3 F110级地狱将军30031攻        180
9 |; y3 p3 ]$ W+ q+ W7 E; p# T110级地狱将军20124攻        180
# @6 O; d1 v$ R$ H6 r- T4 A101级改大地鼠31000魔        1803 M$ ]) h" E% e# b: E, F, p. A/ C1 I
110级改白鬼灵风02210        180. S# g. c3 w  G( ^5 M0 k3 Y1 R
110级地狱将军血20412        170$ l2 r4 l! X5 N( u/ i  \: [
110级地狱将军血30303        170
; Y& f8 f7 x" Q% q120级改风刀21001攻        170
3 U9 n; K/ S; q; X6 c& C2 o! H120级改风刀00133攻        170
2 [( r4 E% c; a9 |107级改火刀00320攻        170" S% |: ~5 {: U4 p8 R* B6 Z/ t. r
110级改白鬼03130        170+ ?, W1 P1 g) ^
90级巨蟹螃蟹00400血        168( J/ T2 T, u7 S: _# ?' @
107级魔南瓜11110        1681 q+ ?8 m+ x( Y' Q+ n9 {- I: ?0 e
98级钢铁骑士41011攻        160% K; |0 n4 v3 h% y
96级地狱将军20141血        160
( B0 \  h  S8 {109级地狱将军21302攻        1601 ]6 n! ?5 M' y# r/ T
110级改僵04200血        160
, j3 S- d& o0 c8 U% c/ y5 t* M112级改星菇02140血魔        160
, t! y! ~# c& V: D  x- V110级改仙人掌03310血        160
5 @* L6 ^7 e  P110级地狱将军血34001        1608 D0 G3 J* \: [; _: O6 N
120级改裁判11310血        1603 C) n+ X7 J% K. y7 i6 f  w
110级改白鬼00401        160
  ]- O. g/ L/ G4 X8 A105级冰牛02233攻        160: k. e6 u& P. o+ z
1级巨蟹螃蟹00004        160, p! E3 |, ^" C+ s* L! n/ {  v
1级钢铁骑士11400        160
. o# p/ t! X& _8 ~* w110级改镰刀血02410        160
$ d8 d1 A3 s% O2 W# h7 f! t77级改蓝鬼14100        160
% |0 G- k7 f$ q4 f% @55级金矿树精21010魔        160  f3 L  A& O2 p0 S2 D2 v% t8 L
110级改造地狱猎犬00400              150
: r4 |8 V% _) E# z! n$ }' H110级树化石10300           150: G; @. P6 ^; M  n6 x
110级血南瓜00021        150! L) U, u- Y" [! T, d! w
90级黄金幼龙20312        1502 V0 ?! X6 q( I6 b
110级风牛04202        150
: i8 x) ^. F6 C" j3 f/ p' A2 L& m110级改僵02014血        150
1 U$ i( D" @4 N$ S110级树化石20200        150# F: j( h# |2 Y2 \) w$ a" w( N, E
95级水蓝鼠01030魔        150( u6 k6 G2 v' H
91级交叉史莱姆10031【3600血】        150
4 f+ C# r# g: M% ]' g8 n0 F+ j' B110级树化石21000        150: Q, w4 Q* z1 N
103级交叉史莱姆10030【3600血】        150' M' Z7 o% x% P" A
91级改僵01023血        150+ M1 ~2 U; j4 V$ ^  x. j' J! y0 y
6 P& x( _5 E5 m. f% r" d

' k$ ]$ M9 q. G: l9 G
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-16 17:44:42 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-16 21:14:51 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-16 23:59:53 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-17 02:31:38 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-17 12:49:22 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDD
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-17 14:56:13 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-17 18:08:57 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-17 20:57:49 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-18 02:18:58 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-18 11:56:27 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-18 14:16:00 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-19 10:10:31 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-19 15:09:29 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-19 17:14:33 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-19 20:07:05 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-20 19:16:29 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-22 15:54:42 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
106008
阅读权限
99
元素碎片
7331
在线时间
10037 小时
最后登录
2024-5-30
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-22 18:22:38 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|魔怀网 ( 浙ICP备16045156号-2

GMT+8, 2024-5-30 19:06

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表